پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3682)

فصل چهارم: نتایج4-1 زیرراستهی Tubulifera ………………………………………………………………………………………………..28 4-1-1 زیرخانوادهی Idolothripinae ………………………………………………………………………………..28 4-1-1-1 گونهی Pseudocryptothrips meridionalis ………………………………………………..28 4-1-2 زیرخانوادهی Phlaeothripinae ……………………………………………………………………………….30 4-1-2-1 گونهی Hoplothrips sp. …………………………………………………………………………….30 4-1-2-2 گونهی Hoplandrothrips sp. ……………………………………………………………………..34 4-1-2-3 گونهی Haplothrips aculeatus (Fabricius) …………………………………………………38 Read more…

By 92, ago