پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3684)

بحث58-65منابع و مآخذفهرست منابع فارسی 68-72فهرست منابع انگلیسی73-78پیوست هاچکیده انگلیسی 6فهرست جداولعنوان شماره صفحه22 -1-جدول 1 49. -1جدول4 –51جدول 4-2-53جدول 4-3-55جدول 4-4-فهرست نمودارهاعنوان شماره صفحه50- 1-4 نمودار 52- 2-4 نمودار 54نمودار 4-3-56نمودار 4-4-فهرست تصاویرعنوان شماره Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3685)

2-2-1-7- زمان برداشت (درجه رسیدگی)132-2- تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر زمان برداشت بر کیفیت روغن زیتون13 سایت منبع فصل سوم : مواد و روش‌ها3-1- مشخصات جغرافیایی محل انجام آزمایش173-2- مواد گیاهی173-3- رقم‌های مورد استفاده Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (3686)

20252626282932343434363639404145 سایت منبع 4960767676788184 فصل اولمقدمه‌ای بر نانو فناوری و کاربردهای آن1-1-چکیده بررسی وتحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری نانولوله کربنی چند جداره مستقر در یک محیط الاستیک به منظور دستیابی به درک ریاضی روشن از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3687)

4-2-2توزیع شدت جریان مولی اجزای موجود در فاز مایع564-2-3توزیع شدت جریان مولی هیدروژن فاز گازی در طول رآکتور624-2-4توزیع مشخصههای فیزیکی در طول رآکتور634-2-5بررسی تأثیرات تغییر دمای ورودی654-2-6تغییرات درصد تبدیل و بازده تحت تأثیر دما و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3688)

هدف کلی: محقق سعی دارد در این تحقیق به بررسی رابطه بین فشار روانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر بپردازد. هدف کاربردی: با تشخیص رابطه فشار روانی و پیشرفت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3680)

4-1- بررسی زمان تشکیل ژل آلومینا504-1-1- مقایسه بین هیدرولیز یک مرحلهای و دو مرحلهای504-1-2- بررسی تاثیر مقدار اسید504-1-3- بررسی تاثیر نسبت مولی آب به پیشماده534-1-4- بررسی تاثیر دما554-1-5- بررسی تاثیر غلظت اولیه محلول564-1-6- مقایسه بین Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (3681)

فصل چهارم: نتایج4-1 زیرراستهی Tubulifera ………………………………………………………………………………………………..28 4-1-1 زیرخانوادهی Idolothripinae ………………………………………………………………………………..28 4-1-1-1 گونهی Pseudocryptothrips meridionalis ………………………………………………..28 4-1-2 زیرخانوادهی Phlaeothripinae ……………………………………………………………………………….30 4-1-2-1 گونهی Hoplothrips sp. …………………………………………………………………………….30 4-1-2-2 گونهی Hoplandrothrips sp. ……………………………………………………………………..34 4-1-2-3 گونهی Haplothrips aculeatus (Fabricius) …………………………………………………38 Read more…

By 92, ago