بحث58-65
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 68-72
فهرست منابع انگلیسی73-78
پیوست ها
چکیده انگلیسی 6
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
22 -1-جدول 1
49. -1جدول4 –
51جدول 4-2-
53جدول 4-3-
55جدول 4-4-
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
50- 1-4 نمودار
52- 2-4 نمودار
54نمودار 4-3-
56نمودار 4-4-
فهرست تصاویر
عنوان شماره صفحه
تصویر 1-1-15
تصویر 1-2-15
تصویر 1-3- 16
تصویر 1-4-16
تصویر 1-5-18
تصویر 1-6-24
تصویر 1-7-25
تصویر 3-1-45
تصویر 3-2-46
تصویر 3-3-46
تصویر 3-4-47
چکیده
زمینه و هدف: آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسام و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود .با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه )138( لاشه گاو و گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه هایی از مری-دیافراگم-قلب-زبان-عضله جوشی و بین دنده ای آن ها تهیه و به منظور یافتن کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،لاشه و نمونه های تهیه شده به دوروش مشاهده مستقیم(ماکروسکوپی) ،گسترش تماسی مورد بررسی قرار گرفتند.اساس تشخیص کیست های میکروسکوپی،تهیه گسترش تماسی از نمونه ها و سپس رنگ آمیزی آن ها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت های انگل بوده است.
نتایج: با بررسی لاشه و نمونه ها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی مشاهده نگردید.در روش گسترش تماسی 48/93% از گاوها و 95/86% از گوسفندان مورد بررسی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی مثبت تشخیص داده شدند. اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف مشاهده شد. (p<./05)بطوریکه قلب و مری بیشترین آلودگی را داشتند.در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد.در گاو آلودگی با سن اختلاف معنی داری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود.
نتیجه گیری: با توجه به آلودگی شدید گاو و گوسفند به سارکوسیستیس و به این دلیل که با بررسی میکروسکوپی انگل امکان تفکیک گونه های میکروسکوپی سارکوسیستیس وجود نداشته ،لذا توصیه میشود از مصرف گوشت بصورت نیم پخته و کبابی نیم پز اجتناب شود.
مقدمه:
سارکوسیستیس ، تکیاختهای انگلی است که موجب بیماری سارکوسیستوزیس میشود (1). این انگل تکیاخته داخل سلولی اجباری میباشد و از معمولترین تکیاختههای نشخوارکنندگان اهلی میباشد (4و6). برخی از گونههای سارکوسیستیس میتوانند با ایجاد بیماریهای بالینی باعث بروز خسارات اقتصادی فراوانی شوند. چرخه زندگی آن بین دو میزبان واسط و نهایی سپری میشود و شامل مراحل: مروگونی، گامتوگونی و اسپوروگونی میباشد (9و73). سارکوسیستیس تقریباً 130 گونه دارد که گونههای بیماریزای آن باعث بیماری در میزبان واسط بخصوص گاو، گوسفند و خوک میشوند. امروزه به آسانی میتوان میزان شیوع کیست ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل سارکوسیستیس را به روشهای مشاهده مستقیم، گسترش بافتی و هضم بافتی مورد بررسی قرار داد (5).
تاریخچه:
سارکوسیستوزیس یک بیماری تکیاختهای پستانداران به خصوص علفخواران، پرندگان، سگ، انسان، گوشتخواران وحشی، جوندگان و خزندگان میباشد که توام با یک تهاجم کیستی به اغلب بافتهای بدن به خصوص تهاجم به عضلات مخطط و بافتهای عصبی میباشد و گاهی باعث علائم بالینی شدید و مرگ میشود. در گذشته فکر میکردند که سارکوسیستوز از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد ولی با گذشت زمان به این نتیجه رسیدهاند که میتواند منجر به آنسفالیت، بیماری عمومی و حتی سقط شود (1,20,24).
در سال 1843 میلادی اولین بار شخصی بنام Miescher ، سارکوسیست را در موش شناسایی کرد و به همین خاطر کیسه، توبول و یا اجسام Miescher نامیدند (44).
پس از میشر در سال 1882، Lankester اولین نامگذاری علمی را انجام داد. در سال 1910 سارکوسیستیس در شتر توسط Mason برای اولین بار گزارش گردید. در سال 1960 ساختمان S.meischeriana توسط Ludvik توصیف شد. در سال 1965 Mandour ، S.garnhamin را در اپوسوم توصیف کرد (56و66).
124 سال پس از اولین گزارش یعنی در سال 1967 کیستهای سارکوسیستی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و اندامکهایی مانند آن چه در تکیاختههای شاخه اپیکمپلکسا دیده میشد (توکسوپلاسما و ایمریا) شناسایی شد و آغازی برای مطالعات بعدی و نامگذاری علمی دقیقتر در این خصوص بود (44).
همچنین در سال 1969 ماندور، S.nesbitti را از میمون روزسRhesus) (جداسازی و توصیف کرد. کاتلانی و چامبر نیز در سال 1955 گونه S.kortei را از ماهیچه های مخطط میمون روزس جدا کردند (56) تا سال 1970 همچنان چرخه زندگی انگل و مراحل دیگر زندگی ناشناخته باقی ماند. چند سال بعد برادی زوئیت ها از عضلات پرندگان جدا و داخل سلول های پستانداران کشت داده شد و درباره مراحل جنینی و اووسیست انگل توضیح بیشتری داده شد (44).
در سال 1980، Hilali و همکاران چرخه زندگی انگل را مورد مطالعه قرار دادند و آن را توصیف نمودند (42). در سال 1981 Kuraer و در سال 1989 Dubey و همکاران، ساختمان سارکوسیستیس را در شتر بررسی و مطالعه نمودند (56).
ویژگیهای انگل:
سارکوسیستیس از خانواده سارکوسیستیده میباشد اووسیست این انگل دارای دو اسپوروسیست است که هر یک واجد چهار اسپوروزوایت میباشد (تصاویر 1 و2). میزبان قطعی آن گوشتخواران و میزبان واسط، پستانداران و پرندگان میباشد. محل جایگزینی انگل در میزبان نهایی، روده باریک و محل جایگزینی در میزبان واسط ،اندامهای مختلف میباشد. این انگل بصورت کیست در عضلات مستقر میشود. (4و41).
تصویر 1 : اووسیستهای عفونی سارکوسیستیس تصویر 2 : اووسیست سارکوسیست عفونی : A : دیواره اووسیست B : sarcocystis- micro ipgاسپوروسیستهای حاوی اسپوروزوآیت
stanford.edu
اصطلاحات:
Sarcocyst : به تمامی اعضا یا هر کیست تشکیل شده توسط گونههای جنس سارکوسیستیس، سارکوسیست گویند.
Sarcocystis : یه یک جنس از تکیاختههای انگل در خانواده Sarcocystidae، سارکوسیستیس اطلاق میشود.
Sarcocystosis : به بیماری و اثرات ناشی از سارکوسیست، سارکوسیستوزیس گفته میشود.
Sarcocysticin : به سم حاصل از سارکوسیست، سارکوسیستین گفته میشود.
Sarcocporidiosis : بیماری ناشی از سارکوسیستیس، سارکوسیستوزیس یا سارکوسپوریدیوزیس نامیده میشود (1,6,24). کیستهای سارکوسیستیس بیشتر در عضلات مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دندهای وجود دارد. در سالهای گذشته با بررسی محتوای کیست، توکسین سارکوسیستین یافت شد که میتواند باعث ایجاد عوارض گوارشی شود البته این توکسین در حرارت بالا غیرفعال میشود (15و16).
تصویر3: مقطع پاتولوژی از کیست سارکوسیست تصویر 4 : کیستهای ماکروسکوپی سارکوسیست
ROOZHIF 2M20S3*5SZ7C.IPG

طبقهبندی تکیاختهها:
از نظر تکیاختهشناسی دامپزشکی، مهمترین شاخههای انگلی عبارتند از :
شاخه: سارکوماستیگوفوراPhylum: Sarcomastigophora
شاخه: اپیکمپلکسا Phylum: Apicomplexa
شاخه: سیلیوفورا Phylum: Ciliophora
شاخه: میکروسپورا Phylum: Microspora
از بین این شاخههای انگلی، اپیکمپلکسا مورد بحث ما بوده که این شاخه یک گروه منحصر به فرد میباشد، چون تمام اعضای این شاخه انگل میباشند. اعضای این گروه انگل داخل سلولی هستند و همه آنها چرخه زندگی پیچیده دارند. آنها در یک مرحله یا مراحل بیشتری از چرخه زندگی، ساختمان رأسی دارند (16و73).
تاکسونومی اپیکمپلکسا:
در شاخه اپیکمپلکسا، رده اسپوروزوآ (Sporozoea) وجود دارد که این رده به دو زیر رده کوکسیدیا (Coccidia) و پیروپلاسمیا (Piroplasmia) تقسیم میشود. تکیاختههای زیر رده کوکسیدیا، دارای دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی میباشند. برخی از کوکسیدیاها، یک میزبانه هستند، مانند ایمریاها و برخی دارای دو میزبان اجباری مانند پلاسمودیوم میباشند.
زیر رده کوکسیدیاها دارای راستههای کوکسیدیاهای حقیقی و غیرحقیقی می باشند. در راسته کوکسیدیاهای حقیقی، دو زیر راسته ایمرینا (Eimerina) و هموسپورینا (Haemosporina) دیده میشود. زیر راسته ایمرینا دارای خانواده ایمریده (Eimeridae)، کریپتوسپوریده (Cryptosporidae) و سارکوسیستیده (Sarcocystidae) میباشند. جنسهای مهم خانواده ایمریده شامل: ایمریا و ایزوسپورا و جنس کریپتوسپوریدیوم از خانواده کریپتوسپوریده بوده و جنسهای مهم خانواده سارکوسیستیده شامل :سارکوسیستیس و توکسوپلاسما و بسنوئیتیا میباشند .(4و73).
ساختمان اپیکمپلکسا:
مهمترین عمل ساختمان رأسی، نفوذ به داخل سلول است. ساختمان رأسی (تصویر 5) در مرحله اسپوروزوآیت و مروزوآیت تمام جنسهای پلاسمودیوم، پیروپلاسما و کوکسیدیا (و ارگانیسمهای وابسته) دیده میشود (4و73).ساختمان رأسی در بررسیهای میکروسکوپ الکترونی از یک یا دو حلقه قطبی (Polar ring) با تراکم الکترونی در انتهای قدامی سلول، یک کونوئید (Conoid) که کونوئید در برخی از کوکسیدیاها دیده میشود، دو یا تعداد بیشتری روپتری (Rhopteries) که در میان حلقه قطبی قرار گرفتهاند. میکروتوبولهای زیر غشایی از حلقه قطبی به موازات محور طولی سلول امتداد مییابند و به نظر میرسد عمل آنها محافظت از سلول میباشد. میکرونمها (Micronemes) به موازات روپتریها قرار گرفتهاند و اغلب با آنها، در قسمت رأسی سلول ادغام شدهاند. روپتریها و میکرونمها احتمالا ارگانلهای ترشحی میباشند و عامل تسهیل در نفوذ به داخل سلول میزبان هستند (67).
تصویر 5 : A ) ساختمان کلی تکیختههای خانواده اپیکمپلکسا B ) ساختمان بخش رأسی
Wikipedia.org
نامگذاری سارکوسیستیس:
نامگذاری بر اساس میزبان واسط و نهایی، مورد پذیرش برخی از دانشمندان نیست ولی این نوع طبقهبندی، منحصرا” برای آسانی کار خواهد بود. امروزه نامگذاری فوق گستردهتر شده و بر همین اساس مهمترین گونههای شناسایی شده در سگ به عنوان میزبان نهایی به شرح زیر نامگذاری شده است:
S.bovicanis (syn: S.cruzi)
S.ovicanis (syn: S.tenslla)
S.capricanis
S.porcicanis (syn: S.miescherina)
S.equicanis (syn. S.bertrami)
S.fayeri (horse/dog)
و آنهایی که گربه میزبان نهایی آنها است، شامل گونههای زیر میباشد:
S.bovifelis (syn: S.hirsuta)
S.ovifelis (syn: S.tenella)
S.porcifelis
انسان نیز میزبان چندین گونه میباشد:
S.bovihominis (syn: S.fusiformis)
S.meischeriana (syn: S.suihominis)
S.lindemanni
که سارکوسیست لیندمانی، انسان میزبان واسط آن بوده و تعدادی از گونههای ناشناس نیز وجود دارند، که عامل بیاشتهایی، استفراغ و اسهال می باشند (66,44).
گونههای سارکوسیستیس انگلهای تکیاختهای درون سلول اجباری با دو میزبان بوده که چرخه زندگی آنها مبتنی بر شکار (میزبان واسط) و شکارچی (میزبان قطعی) میباشد (1و24). تمایز گونهها در ساختار دیواره کیست با میکروسکوپ الکترونی قابل تشخیص میباشد (16).
سارکوسیستیس در گوسفند:
گوسفند به چهار گونه سارکوسیستیس مبتلا میشود دو گونه پاتوژنیک که توسط میزبان نهایی سگ منتقل شده و حاوی کیست های میکروسکوپی میباشند و عبارتند از:
Sarcocystis tenella (syn. S.ovicanis)
Sarcocystis arieticanis
دوگونه غیر پاتوژنیک که توسط میزبان نهایی گربه منتقل شده و دارای کیستهای ماکروسکوپی میباشند عبارتند از:
Sarcocystis gigantea(syn.s.ovifelis)
Sarcocystis medusiformis
سارکوسیستیس در بز:
چهار گونه سارکوسیستیس در بز گزارش شده است که عبارتند از :
S.capraccanis
S.hircicanis
S.caprafelis
S.moulei
که دو گونه سارکوسیستیس کاپراکنیس و سارکوسیستیس هیرسیکنیس، ایجاد کیست های میکروسکوپی و گونه سارکوسیستیس کاپرافلیس، ایجاد کیستهای ماکروسکوپی در میزبان واسط مینماید و گونه سارکوسیستی کاپراکنیس پاتوژن بوده و ایجاد بیماری و عوارض می نماید (16,64,58).
سارکوسیستیس در گاو:
گاو نیز به سه گونه سارکوسیستیس مبتلا میشود که عبارتند از :
S.cruzi(Syn.S.bovicanis)
S.hirsota(Syn.S.bovifelis)
S.hominis(Syn.S.bovihominis)
دو گونه سارکوسیستیس کروزی و سارکوسیستیس هومینیس به ترتیب ایجاد بیماری دالمنی در گاو و بیماری گوارشی در انسان می کنند (4و32,24). در انتها برخی از گونههای سارکوسیستیس که در دامهای اهلی و انسان وجود دارند، ذکر میگردد که عبارتند از :
1- S.cruzi (گاو میزبان واسط ، سگ و روباه میزبان نهایی)
2- S.hominis (گاو میزبان واسط ، انسان میزبان نهایی)
3- S.hirsuts (گاو میزبان واسط ، گربه میزبان نهایی)
4- S.tenella (گوسفند میزبان واسط ، سگ و روباه میزبان نهایی)
5- S.capracanis (بز میزبان واسط ، سگ میزبان نهایی)
6- S.porcihominis (خوک میزبان واسط ، انسان میزبان نهایی)
7- S.lindemanni (انسان میزبان واسط ، میزبان نهایی نامشخص)
8- S.bertrami (اسب میزبان واسط ، سگ میزبان نهایی)

9- S.bovifelis (گاو میزبان واسط ، گربه میزبان نهایی)
10- S.neurona (اسب میزبان واسط ، میزبان نهایی نا معلوم)
11- S.fusiformis (بوفالو میزبان واسط ، سگ میزبان نهایی)
12- S.lerinei (بوفالو میزبان واسط ، سگ میزبان نهایی)
میزبان واسطگونه سارکوسیستاندازه کیستمیزان پاتوژنسیته برای میزبان واسطمیزبان نهاییپراکندگی گوسفندS.tenella?700µmزیادسگ سانانتمام جهانS.arieiticanis?900µmمتوسطسگشاید تمام جهانS.gigantea?10mmغیر پاتوژنگربهتمام جهانS.medusiformis?8mmغیر پاتوژنگربهاسترالیا-نیوزلند-ایران گاوS.cruzi?500µmزیادسگ سانان-راکونتمام جهانS.hirsuta?8mmکمگربه سانانشاید تمام جهانS.hominis?950µmکمپریمات هااروپا-برزیل-شاید قسمتهای دیگری از جهان بزS.capracanis?1mmزیادسگ سانانشاید قسمت هایی از جهانS.hircicanis?2.5mmمتوسطسگاروپا-آسیاS.moulei?12mmغیر پاتوژنگربهاروپا -آسیا-آفریقاS.caprifelis–گربهیونان شترS.cameli?390µmنامشخصسگآسیا-آفریقا گاومیشS.levinei?1.2mmمتوسطسگشاید همه کشورهاS.fusiformis?32mmغیرپاتوژنسگشاید همه کشورها اسبS.neurona-زیادنامشخصآمریکاS. bretrami—- خوکS.miescheriana?1.5mmزیادسگ سانان-راکونشاید تمام جهانS.suihominis?1.5mmزیادپریمات هااروپا-آسیاS.porcifelis-نامشخصگربهUSSRمرغS.horvathi?980µmنامشخصنامشخصشاید تمام جهان
جدول1 : میزبان اختصاصی، ،سایز کیست ، پاتوژنسیته و پراکندگی گونههای سارکوسیست در حیوانات اهلی اقتباس از منبع(74)
چرخه زندگی سارکوسیستیس:
میزبان نهایی یک هفته پس از خوردن بافتهای آلوده به سارکوسیست، اووسیستهای اسپوروسیت شده یا اسپوروسیست را دفع میکند. میزبان واسط با خوردن اووسیستهای اسپورله شده یا اسپوروسیت دفع شده از میزبان نهایی همراه با غذا و یا آب آلوده، آنها را وارد دستگاه گوارش خود میکنند. در داخل روده باریک میزبان واسط تحت تاثیر ترشحات دستگاه گوارش (آنزیمهای گوارشی و مایع صفرا) اسپوروزوآیتها آزاد میشوند اینها مخاط رودهای را پاره و وارد آرتریولها (شریانهای باریک) و غدد لنفاوی دیواره روده باریک میشوند، هر کدام از این اسپوروزوایتها با تقسیم چندتایی (Multiplefission) اولین شیزونت(Shizonts) را بوجود میآورند پس از این که شیزونت اولیه بوجود آمد نهایتاً این شیزونتها پاره و تعداد زیادی مروزوایت (Merozoite) از هر کدام از شیزونت آزاد میشوند و وارد گردش خون میشوند و در سرتاسر بافت پوششی (اندوتلیوم) مویرگها دومین سری شیزونت (شیزونت ثانویه) را بوجود میآورند. مروزوایتهای آزاد شده از دومین شیزونتها در داخل سلولهای تکیاختهای در خون گردش میکنند (تصاویر 6 و 7). مروزوایتهای حاصل از دومین و سومین شیزونتها به داخل سلولهای عضلانی، سلولهای مغزی و سلولهای گلیا (Gelia) در مغز نفوذ میکنند و در آنجا تشکیل کیست میدهند. این کیستها بافتی شامل یک یا دو فرم انگل میباشند که به آنها متروسیت (Metrocyte) گفته میشود هر کدام از این متروسیتها برای تولید کیست عفونی شروع به تقسیم شدن میکنند و تعداد زیادی برادیزوآیت (Bradyzoite) را بوجود میآورد و در این حالت کیستهای عفونی سارکوسیست بوجود میآید. این کیستهای عفونی 2 تا 3 ماه بعد از خوردن اووسیستها اسپوروله شده یا اسپوروسیتها توسط میزبان واسط بوجود میآیند مرحله جنسی انگل در داخل بدن میزبان نهایی است که در آن گامت نر و گامت ماده بوجود میآیند و باعث تخریب سلول های پوششی دستگاه گوارش می شوند که هضم و جذب سلولی را در بدن میزبان مختل می کنند و در این مرحله سم سارکوسیستین را نیز تولید میکنند که در این مرحله بسته به شدت بیماری و حساسیت فردی علائم فرق می کند (4،6و73).
تصویر 6 : چرخه کلی تکیاخته سارکوسیت، در شکل روبرو مرحله جنسی و غیرجنسی در سیر تکاملی سارکوسیست به صورت جداگانه مشخص شده است.
Refrense:Life cycle of sarcocystis.
Image from the college of veterinary medicine , university of Georgia.
Refrense:Parasites and parasitological resources
Pathobia. Sdu. Edu. cn
تصویر 7 : چرخه زندگی سارکوسیستیس کروزی در گاو
بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آلودگی به انگل سارکوسیستیس در طیف وسیعی از دامهای اهلی در کشورهای مختلف جهان گزارش شده است. بررسیهای انجام گرفته در کشور ما، فراوانی آن در برخی گونههای دامی را مشخص نموده است. یکی از مهمترین موارد اهمیت این آلودگی وجود پروتئین سمی به نام سارکوسیستین میباشد که وجود آن در گوشتهای آلوده به کیستهای این انگل موجب بروز نگرانیهای فراوانی برای مصرفکنندگان گردیده است. سمیت این پروتئین سمی در حرارت 60 درجه سانتیگراد برای مدت 30 دقیقه از بین میرود (16).
بیماری طبیعی و تجربی در گوسفند و گوساله، همراه با بیاشتهایی، تب، لاغری، کمخونی و سقط جنین میباشد. در گوسالهها که به طور تجربی آلوده شدند، بین روزهای 10 الی 24 پس از آلودگی، درجه حرارت به بالای 41-40 درجه سانتیگراد رسیده و در 29 الی 57 روزگی کمخونی خفیف (هماتوکریت به 40 درصد تعداد اولیه کاهش یافت) دیده شده است. در گاوهایی که به شدت با سارکوسیستیس کروزی آلوده شدهاند، نشانههای بالینی شامل تب، بیاشتهایی، لاغری مفرط، کاهش تولید شیر، اسهال، اسپاسم عضلانی، کمخونی، افزایش تحریکپذیری، بی حالی و تلفات دیده میشود. گاوهایی که در سه ماهه اول آبستنی آلوده شدهاند، ممکن است سقط کنند. سارکوسیستیس در گروهی از گاوهای پرواری نیز با موریختگی موشی ناحیه دم همراه است. گاوها بعد از بهبود شکل حاد بیماری، رشد مطلوبی نداشته و در نهایت در اثر لاغری مفرط میمیرند (13).
در میزبان واسط، اثر بیماریزایی اصلی به دومین مرحله ی شیزوگونی در اندوتلیوم رگهای خونی نسبت داده می شود (20) و شدت بیماری به تعداد اسپوروسیستهای خورده شده و سیستم ایمنی میزبان واسط بستگی دارد (47).
بیماری مزمنی که به طور طبیعی در گاو روی میدهد، بیماری دالمنی (Dalmeny disease) نام دارد. در آلودگیهای تجربی گاوهای بالغ، سقط جنین نیز دیده شده است. همچنین در این بیماری لاغری، ادم زیر فکی، زمینگیر شدن، اگزوفتالمی نیز دیده میشود (4).
در میشها سقط جنین و تورم عضلات، در برهها تورم مغز و نخاع دیده میشود (20) همچنین تولد زود هنگام برهها و مرگ جنین نیز یکی دیگر از علائم بیماری و بیماریزایی انگلی میباشد (4و47).
به هر حال، در این آلودگی، نشانههای بالینی کم دیده میشود و مهمترین اثر آن ضبط لاشه و بیارزش شدن لاشهها و نیز خسارات اقتصادی ناشی از آن است (9و20).
عفونتهای اولیه در گونههای بیماریزا در گوسفند وارد مرحله حاد سارکوسیستی شده و منجر به آنسفالیت، آنسفالومیلیت، خونریزی و حتی مرگ در گوسفندان میشود (73).
بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی:
آلودگی در میزبان نهایی، معمولا غیربیماریزا است، هر چند که گاهی اسهال خفیف از میزبان نهایی گزارش شده است (20).
بیماریزایی و علایم در انسان:
انسان ممکن است در اثر خوردن گوشت نپخته و نیمپز و یا اسپوروسیست به عنوان میزبان نهایی و واسط به اسهال، آلرژی، شکم درد، میوزیت ائوزینوفیلیک، ائوزینوفیلی در خون محیطی، نفخ، تهوع، کماشتهایی، استفراغ، مشکل تنفسی و شدید شدن نبض مبتلا شود. در همین حال واکنشهای فردی متفاوت بوده و بسته به دریافت برادیزوآیتها یا اسپوروسیستها متفاوت میباشد (37,44).
ضایعات کالبدگشایی:
خونریزی پتشی یا خونریزیهای نقطهای تقریبا” در تمام اندامها همچون قلب، همراه با ناراحتیهای عمومی غدد لنفاوی دیده میشود. میوزیت التهاب قلبی نیز در کالبدگشایی دیده شده است (44).
نشانههای بالینی:
در آلودگیهای سنگین میزبانان واسط، بیاشتهایی، تب، کم خونی، کاهش وزن و عدم تمایل به حرکت و گاهی زمینگیر شدن حیوان وجود دارد. در برهها حالت ویژهای مانند نشستن سگ، گزارش شده است. در گاوها غالبا ریزش مو از ناحیه قاعده دم وجود دارد، که ممکن است با بزرگ شدن غدد لنفاوی همراه باشد. سقط در دامها نیز از نشانههای بالینی سارکوسیستیس میباشد (20). ریختن پشم یا مو، شکستگی، کاهش یا توقف رشد، آتروفی عضلانی، بی حالی و ضعف نیز از دیگر علائم بالینی سارکوسیستیس گزارش شده است (44).
از نظر بالینی به دو شکل رودهای و عضلانی بروز میکند. سارکوسیستیس در بدن میزبان نهایی انگل لوله گوارش و در بدن میزبان واسط به صورت انگل عضلات میباشد. تشخیص به یک ارزیابی دقیق در گله و ارتباط آن با سگها و گربهها با نشانههای بالینی، ردیابی آنتیبادیهای خونی و معاینات هیستوپاتولوژیکی ارگانها از جمله کلیهها، کبد، طحال، عضلات، طناب نخاعی و غدد لنفاوی قرار دارد. چنانچه میزبان نهایی سارکوسیستیس سگ باشد کیستهای ایجاد شده در عضلات میزبان واسط یا شکار شونده کمتر از 500 میکرون (میکروکیست) و قابل رویت با چشم نمیباشد. چنانچه میزبان نهایی گربهسانان باشند کیستهای ایجاد شده در عضلات میزبان واسط بیش از 500 میکرون (ماکروکیست) و با چشم قابل رویت است (4و73).
معمولاً این تکیاخته در سگ و گربه به روده محدود میشوند و بندرت بدلیل ضعف سیستم ایمنی ممکن است سایر بافتها هم مورد هجوم قرار گیرد. شیزوگونی در آندوتلیال سرخرگها و مویرگها موجب خونریزیهای پراکنده و آنمی میگردد. تب نیز همزمان با پارازیتمی دیده میشود. در آلودگی تجربی علایم با تکامل شیزونت مرحله اول و شیزونت مرحله دوم همراه است. علائم دیگر شامل : بیاشتهایی، بیقراری، ریزش مو بویژه در ناحیه دم (Rat tail) ، کاهش وزن، کاهش تولید شیر، افزایش ترشح بزاق، سقط جنین و در آلودگی های شدید مرگ را نیز به دنبال دارند. سارکوسیستیس کروزی موجب بیماری دالمنی در گاو میشود. در سال 1986 مارکوس این بیماری را مورد بحث قرار دارد و مشخص شد به علت تخریب آندوتلیال مویرگها و خصوصیات آنمی همولیتیک ناشی از ایمنی تظاهراتی به این ترتیب در گاو ایجاد میشود: ابتدا موجب بروز تب زودگذر در دوران پارازیتمی، قطع اشتها، تورم غدد لنفاوی، به خصوص غده لنفاوی چشمی (اگزوفتالمی) و در نهایت ایجاد بطری (ادم ) زیر فکی میشود. حیوان مبتلا از نور میترسد (فتوفوبیا) و دچار لاغری و فرسودگی میشود و موهای انتهای دم بتدریج میریزد که این مرحله، مرحله آخر بیماری است و به این حالت، دم موشی (Rat tail) گفته میشود (9و16).
سارکوسپوریدوز یک حالت تحت بالینی است زیرا دامها معمولاً تعداد زیادی از اسپوروسیستها را یکباره نمیخورند. گونههای سارکوسیستیس در شدت بیماری تعیین کننده است. در گاو آلوده، تب، بیاشتهایی، کاهش وزن، کاهش تولید شیر، اسپاسم عضلانی، اسهال، ضعف و کمخونی و گاهی مرگ مشاهده میشود. سقط جنین در برخی موارد رخ میدهد (16).
سارکوسیستیس تنلا در گوسفند باعث سقط جنین و در برهها تورم مغز و ماهیچه میشود. سارکوسیستوزیس اغلب کشنده نیست. آلودگی به این انگل معمولاً تحت درمانگاهی است و معمولاً یک عفونت بدون علامت است. این انگل در تمام دنیا پراکنده است و در آلودگی شدید، لنگش، ضعف و فلجی ممکن است ظاهر شود. خسارات عمده حاصل از این انگل به دلیل تولید کیستهای ماکروسکوپی است که موجب ضبط موضعی یا عمومی لاشه میگردد. در آلودگی شدید و در مواردی سقط جنین در گلههای آلوده دیده میشود (4و6).
اپیدمیولوژی:
نکات چندانی از اپیدمیولوژی، شناخته نشده است ولی از فراوانی آلودگی مشخص است که جاهایی که سگها و گربهها با حیوانات مزرعه یا غذای آنها در ارتباط هستند، احتمال آلودگی و انتقال فراهم میشود. ثابت شده است که سگهای گله، در انتقال سارکوسیستیس اویکنیس نقش عمدهای دارند. طول عمر اسپوروسیستهای دفع شده در مدفوع، هنوز شناخته نشده است (20,24). این تکیاخته انتشار جهانی داشته و از اکثر کشورهای جهان گزارش شده است (24).
کنترل:
عملیترین راه کنترل سارکوسیستوزیس، کشتار دامها در کشتارگاههای بهداشتی و جلوگیری از تماس میزبانان نهایی با بافتهای آلوده به کیست میباشد. همچنین دقت در سالمسازی گوشتهای آلوده به سارکوسیست از راه حرارت دادن و انجماد گوشتها، میتواند از آلودگی انسان و حیوانات گوشتخوار جلوگیری نماید. استفاده از روشهای انجماد در دمای 10- درجه سانتیگراد برای مدت 7 روز موجب برطرف شدن آلودگی در گوشتهای مصرفی میشود (4). گوشتهای پخته شده در 100 درجه سانتیگراد به مدت 4 دقیقه منجر به از بین رفتن کیستهای سارکوسیستی میشود (24,37). پختن در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه و 70 درجه سانتیگراد برای 15 دقیقه نیز جهت جلوگیری از آلودگی توصیه میشود. همچنین منجمد کردن در دمای 4- درجه سانتیگراد برای 48 ساعت و 20- درجه سانتیگراد برای 24 ساعت منجر به از بین رفتن برادیزوآیتها نیز میشود (44).
تشخیص سارکوسیستوزیس:
1- تهیه مقاطع میکروسکوپی: در این روش مقاطع میکروسکوپی تهیه شده جهت تشخیص کیست های میکروسکوپی آزمایش میگردد. در کیست دو جداره وجود دارد یکی دیواره اولیه Primary cyst wall که همان جداره سلول عضلانی است که اجرام در داخل آن رشد کرده اند و دیگری دیواره ثانویه Secondary cyst wall است که در حقیقت واکنش حفاظتی میزبان در مقابل کیست است. از میکروسکوپ نوری برای مشاهده دیواره ثانویه و از میکروسکوپ الکترونی برای مشاهده دیواره اولیه (برای تشخیص گونه) استفاده میگردد (21)
1
2
3
4
5
6
7 .
8 یند آاااhhhhhHhhh
2- استفاده از ایزوآنزیم: با گرفتن عصاره کیست و بردن آن روی ژل الکتروفورز مقایسه با شاهد میتوان گونه سارکوسیستیس را مشخص نمود (16و21).

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید