1-2- اهمیت و ضرورت
با توجه به اینکه فعالیت کشاورزی بخش مهمی از فعالیتهای جامعه را تشکیل می دهد زیرا که امنیت غذایی جامعه به عهده بخش کشاورزی است از طرفی بخش اعظمی از جمعیت را روستائیان تشکیل می دهد که از این طریق امرار معاش می کنند و از طرفی محدود بودن فرصتهای شغلی در روستا ضرورت توجه به بخش کشاورزی را ضروری می نماید بنابر این پرداختن به بحث کشاورزی اهمیت خاصی دارد و همچنین با توجه به اینکه شهرستان صومعه سرا در گذشته یکی از تولید کنندگان عمده در بخش پرورش کرم ابریشم بوده است و در حال حاضر نیز این فعالیت در این شهرستان انجام می شود بنابر این پرداختن به مسئله اثرات اقتصادی پرورش کرم ابریشم در این تحقیق ضرورت دارد .
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق “?بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا” است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:
1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی
2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا
3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

1-4- پرسش?های تحقیق
پرسش?های این تحقیق عبارتند از:
1- چه عواملی بر نوسان تولید کرم ابریشم تاثیرگذار است؟
2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا از نظر اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

1-5.فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و پرسش?های تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر طرح شده است:
1- میزان تقاضا مهمترین عامل در نوسان تولید کرم ابریشم است.
2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا برای تولید کننده ها یک منبع درآمد جانبی بشمار می?رود.

1-6.تعریف واژه ها و مفاهیم
کرم ابریشم: کرم ابریشم حشره ای از راسته بالپولکداران و خانواده Bombycidae است و نام علمی آن Bombyx mori می باشد. مراحل زندگی اش شامل چهار مرحله تخم ، لارو، شفیره و حشره کامل بوده و از حشرات با دگردیسی کامل محسوب می شود که لاروها تنها از برگ توت تغذیه می کنند(AnonymousT-2002). به طور کلی زندگی کرم ابریشم از تخم نوغان شروع و به تخـم ختـــم می شود و هــدف از پرورش کــرم ابــریشـــم به دست آوردن پیلــه می باشد(Ntaanu-2008).

اقتصاد روستا
اقتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر است بحث نموده و راه و روش اداره، طرق استفاده و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و مشکلات بیان نماید (آسایش، 1381 ،ص15).
نقش : نقش به معنی بررسی اثرات هر چیز می باشد در این پایان نامه منظور از نقش میزان تاثیر گذاری کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهایی روستایی شهرستان صومعه سرا است.
پرورش : منظور از پرورش دادن در بحث کشاورزی این است که یک گیاه یا حشره را از مرحله تخمک گذاری تا مرحله نهایی مراقبت و مراحل نهایی را طی می کند و در نهایت از آن بهره برداری اقتصادی می نماید.

1-7. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی
شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافیایی از ‘3 ْ49 تا ’31 ْ49 و عرض جغرافیایی ’15 ْ37 تا ‘3 ْ37 در غرب استان گیلان قرار دارد. مساحت این شهرستان633 کیلومتر مربع می باشد که 3/4 درصد پهنه این استان را تشکیل می دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان های بندرانزلی و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان های فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسال محدود است. (معاونت برنامه ریزی استان گیلان، 1386)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1.پیشینه تحقیق
بطور کلی مطالعات و تحقیقات زیادی درسطح دنیا از جمله کشورهای چین ، هندوستان، ژاپن، فرانسه ،برزیل، کره و…انجام گرفته است.و همچنین پژوهشهایی توسط سازمانهای جهانی از جمله سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O )دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دامی(O.I.E)و به ویژه درلیون فرانسه درسال 1371 درانستیتوی ملی تحقیقاتی کشاورزی،برروی نژادها،بیماریها،چگونگی پرورش و نقش اقتصادی کرم ابریشم انجام گرفته است.(اصلانی،1375،صص18-22).درایران نیز مطالعاتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و وزارت کشاورزی(معاونت امورواحدهای تولیدی و صنعت)انجام شده است
خمامی زاده ، (1375) ، درکتاب صنعت نوغان درایران،درمورد گونه های کرم ابریشم،وضعیت ابریشم ایران وگیلان،مشکلات صنعت ابریشم،صنایع دستی وابسته به پیله کرم ابریشم،اهمیت بازرگانی ابریشم و بیماریهای کرم ابریشم را به رشته تحریر درآورده است.
اصلانی ، (1375)، در کتاب خود تحت عنوان کرم ابریشم و بیماریهای آن،درمورد تکنولوژی جدید پرورش کرم ابریشم ،بیماریهای کرم ابریشـــم و روش پیشگیری آنهــا صحبت کرده است.
نعمت نژاد، ،(1376) ،درکتاب خود تحت عنوان پرورش کرم ابریشم و مسائل مهم آزمایشگاهی آن ،درمورد توتستان ،مشخصات کرم ابریشم،بیماریهای کرم ابریشم،ژنتیک کرم ابریشم و پرورش کرم ابریشم همچنین وضعیت جغرافیایی و وضغیت اقلیمی درخت توت و کرم ابریشم بیاناتی داشته است.
اعتباری ،(1368)، در کتاب خود تحت عنوان اصول نوغانداری،درمورد روشهای تولید نهال توت،عوامل مهم درزندگی ونمو درخت توت،روش های پرورش کرم ابریشم و برداشت پیله اشاراتی داشته است.
ناظر عدل ،( 1368)، در کتاب خود تحت عنوان نگهداری کرم ابریشم، درمورد پرورش کرم ابریشم از نظر اقتصادی،درمورد توتستان،زمان پرورش کرم ابریشم که 6و حداکثر 8هفته طول می کشدو همچنین تاریخچه پرورش کرم ابریشم توضیح داده است.
دراستان گیلان نیز مطالعاتی توسط شرکت پرورش کرم ابریشم و مدیریت جهاد کشاورزی گیلان انجام گرفته و مقالات مختلفی درفصلنامه پژوهشی ،فرهنگی،اجتماعی فرهنگ گیلان توسط دکتر نیمروزی با عنوان بررسی تاریخی صنعت تولید ابریشم دراستان گیلان که درمورد ابریشم خام گیلان درعهد صفویه و مهمترین محصول صادراتی به اروپا که سالانه 2800 عدل ابریشم خام صادر می شده است و همچنین شرایط محیطی و اقلیمی مناسب برای تولید ابریشم خام نوشته شده است.
خدیوی فرد،( 1376) ، در کتاب خود تحت عنوان (( تاریخچه ابریشم درگیلان)) درمورد تاریخچه پیدایش کرم ابریشم،راه ابریشم، ابریشم درزمانهای مختلف(دوره اشکانی،اسلامی،مغول،تیموری، صفوی، افشاریه، زندیه، قاجاریه وجمهوری اسلامی)بحث کرده است و همچنین یک طرح پژوهشی ،کاربردی درمورد بررسی خصوصیات ژنتیکی صفات اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران توسط میر حسینی در سال 1379 به انجام رسید که مجری آن دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا- شرکت سهامی کرم ابریشم ایران- بود که دراین طرح 5گروه ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران موردآزمون قرارگرفته است که پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی آنها برآورد شده است و ارزیابی آنها براساس مجموع استعداد اقتصادی آنها صورت گرفته است.
وهمچنین طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان بررسی خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران توسط میرحسنی و ویشگاهی در سال1380 به منظور استفاده از توارث صفات کیفی 5واریته کرم ابریشم جهت استفاده از ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم بومی کشور انجام شده است.
طرح ارزیابی تاثیر دما ورطوبت برعملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط میرحسینی و مواج پور در سال 1380 انجام شد. در این طرح، پرورش کرم ابریشم بعنوان یک حشره صنعتی مفید و خونسرد درپرورش های خارج از استانداردهای محیطی مناسب و دستیابی به حداکثر ظرفیتهای مطلوب و تاثیر میکروکلیما وعواملی شامل دما و رطوبت و همچنین پرورش و عملکرد انواع آمیخته های تجاری تولید شده درایران مورد بررسی قرار گرفته است.
طرح بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به بیماری موسکاردین سفید توسط علیرضا صیداوی ،محمدرضا غلامی و محمدرضا بیابانی به منظور بررسی میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید با استفاده ازهفده لاین کرم ابریشم کشور درقالب طرح کاملاٌ تصادفی و نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام شد و در طرح بررسی روند مرگ و میر لاروهای بیست هیبرید کرم ابریشم دراثر ابتلا به بیماری گراسری توسط محمد رضا غلامی ،محمدرضا بیابانی و علیرضا صیداوی به منظور بررسی روند ابتلا به بیماری گراسری و مرگ و میر ناشی از آن در هیبریدهای کرم ابریشم، از تعداد زیادی لارو ابریشم استفاده شد که پس از ایجاد آلودگی مصنوعی درابتدای سن چهارم لاروی، کلیه لاروهای بالغ یک بار دیگر بطور یکنواخت تحت دستور العمل مشابه تا پایان مرحله تنیدن پیله پرورش یافتند.

2-2. کشاورزی :
کشاورزی را پرورش هدف دار دامها و گیاهان زراعی جهت تامین احتیاجات انسانی تعریف کرده اند. بنابراین واژه (( هدف دار )) ،شکارچیان و گرد آورندگان مواد غذایی که گیاهان و حیوانات را برای تغذیه به کار می برند و خود آنها را اهلی کرده اند، مستثنا می کند. اگر چه در طبقه بندی های اقتصادی،امور جنگل داری و شیلات را نیز جز کشاورزی قلمداد می کنند.اگر کشاورزی متنوع است، پیچیده نیز هست و باید مشخص گردد که جغرافیدانان سعی در توصیف و بیان چه ویژگیهایی ا زفرآیند تولید کشاورزی را دارد. با این وجود،متغیر های زیادی وجود دارد که تنوع را شدت می بخشد. ( گریگ، ،1382 ، 5-4)
در کشورهای در حال توسعه تولیدات کشاورزی اغلب در روستا یا در نزدیکی آن مصرف می شود، در جایی که در کشورهای پیشرفته کشاورزان آنچه را تولید می کنند، به فروش می رسانند. دلیلی که چرا کشاورزی دنیا متغیر است به فرهنگ و محیط زیست ارتباطدارد.عناصر محیط زیست، از جمله آب و هوا، خاک و توپوگرافی محدودیت های گسترده ای در عملیات کشاورزی بوجود می آوردو کشاورزان بری تغییر محیط زیست در گوناگونی روشها قدرت انتخاب دارند.کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که به تنوع محلی بسیار زیاد زیست محیطی و شرایط فرهنگی بستگی دارد. کشاورزان با افزایش دانش خود در زمینه تناوب زراعی و شیوه های کشت به موفقیت های زیاد نایل شده اند.البته الگوهای گستردهآب و هوایی و شرایط محلی خاک بر تولید محصولات گیاهی یک ناحیه اثر می گذارد، به هر حال، در هر جامعه کشاورزی،شناخت علمی آنها از شرایط زیست محیطی و برخی فن آوری ها برای تغیر چشم انداز جامعه عمل پوشانده اند .این که کشاورزان با محیط طبیعی خود چگونه عمل می کنند،بر طبق اعمال روزانه، قابلیت دسترسی به فن آوری و دیگرآداب فرهنگی متغیر است. آنها عملیات کشاورزی را بر پایه آگاهی انتخاب می کنند،زیرا یک جامعه ممکن است از برخیمواد غذایی با ارزش زیاد حفاظت کند، در حالیکه دیگران از این امر اجتناب می کنند. کشاورزی در کشورهای توسعه یافته به عنوان دادو ستد بزرگ، در کشورهای در حال توسعه از اجزای عمده تجارت بین المللی به حساب می آید.( خالدی، 1384 ص 161 )

2-3. اقتصاد کشاورزی :
موقعیت اقتصادی هر سرزمین، وابسته به کارکرد بخشهای اقتصادی آن سرزمین ( کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات) است.این کارکرد در پرتو ترکیب بهینه قدرت تولیدی سرزمین شکل می گیرد. امکان آن وجود دارد که هر سرزمینی، در زمینه ای خاص،از قدرت تولیدی مناسب و پر توان برخوردار باشد. لذا توجه به توان تولیدی و کارآرا کردن آن، زمینه های مناسبی را برای بهره وریهای اقتصادی بوجود می آورد.نگرشی در کارکرد بخشهای اقتصادی ، حاکی از موقعیت مناسب بخش کشاورزیدر اقتصاد ایران است. زیرا کشاورزی توانسته است از نظر اشتغال زایی، تامین درآمد و سهم آن در تولید ناخالص ملی،تامین نیازهای مصرفی جمعیت و همچنین تامین ارز، موقعیت مطلوبتری را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی کسب نماید. ( مطیعی لنگرودی ،1381، ، ص 81 و82)
برای تولید انواع محصولات کشاورزی باید منابع مختلفی را مورد استفاده قرار داد. نحوه استفاده از این منابع در ایجاد ارزش اقتصادی انواع تولیدات موثر است. به علاوه کارآیی را که انواع تولیدات در زمینه مصرف، تامین درآمد برای تولید کننده، تامین ارز و غیره دارا می باشند،در ایجاد ارزش اقتصادی برای آنها نقش دارند . بنابراین ارزش اقتصادی انواع محصولات کشاورزی به عوامل تامین نیازهای مصرفی داخلی، تامین درآمد بیشتر برای جامعه روستایی و ناحیه، نقش محصول در ایجاد اشتغال و بکارگیری بهینه منابع و عوامل تولید وابسته است.
رفتار اقتصادی کشاورزان در کشورهای پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، بگونه ای که با توجه به تئوریهای اقتصادیمی توان اقدامات آنها را توصیف و پیش بینی کرد. اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درامد را بر حداکثر سود ترجیح میدهند، اما این به مفهوم بی اعتبارساختن اصول کلی تئوی اقتصادی نیست. با این وجود،تئوری اقتصادی ساخته و پرداخته ذهن غربی هاست و در توضیح رفتار کشاورزان تحت سیطره نظامهای اقتصاد دولتی کشورهای سوسیالیستی، محدود عمل کرده است. مهمتر اینکه، فرضیه به حداکثر رسانیدن سود که به عنوان هدف اصلی اقتصاد معیشتی اکثر کشورهای در حال توسعه، مطرح است، احتمالا نیاز به اصلاح و تعدیل دارد. (گریگ، 1382 ، ص108 و 109)
– انواع فعالیتهای کشاورزی :
فعالیت اقتصادی روستاها شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است که میزان اشتغال، تولید و درآمد در هر یک از این فعالیت ها در مناطق و روستاهای مختلف، متفاوت است. کشاورزی در اکثر روستاها، مهمترین بخش اقتصادی روستایی است که ضمن جذب بیشترین تعدادشاغلین روستایی، بیشترین میزان درآمد روستاها را تامین می کند. زیرا مجموعه فعالیت های کشاورزی عبارتند از : زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور، جنگل داری و جنگل کاری، پرورش آبزیان، صید و شکار، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم.

2-3-1. زراعت :
مراد از زراعت کاشت و داشت و برداشت گیاهان یک ساله است که به حسب منطقه و عوامل مختلف طبیعی و انسانی حاکم بر آن متفاوت است. بی تردید در اقتصاد بسته آغازین و حتی در مراحل بعدی هر خانواده و به طور کلی جامعه روستایی ناگزیر بوده و ترجیح می داده است که نخست به کشت یا کشتهایی اصلی که مستقیما با حیات وی در رابطه است روی آورد و چون شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور ما با کشت غلات هماهنگ است، غلات هم به عنوان قوت غالب و هم به عنوان کشت غالب در اکثر قریب به اتفاق نقاط روستایی کشور ما رایج است. به این ترتیب باید انتظار داشت که در اکثر نقاط روستایی، کشت غله در مجموع اقتصاد آن رکنی اصلی و عمده بوده، یکی از ارکان پنجگانه اقتصاد آن باشد.کار کشت غلات از آن نظر اهمیت دارد که جامعه روستا به مدد آن می تواند حداقل تامین غذایی یک سال خود را داشته باشد. از طرف دیگر در فصول سرد سال که امکان کشت بسیاری از محصولات علاوه بر بازار محلی مصرف که از داخل خانوار زارع شروع شده و به کل جامعه محلی و ملی گسترش می یابد، نقش اساسی در تناوب کشت دارد. غلات به حسب منطقه می تواند گندم و جو و برنج و حتی ذرت و ارزن باشد که در ایران بیشتر گندم است. در گذشته در بعضی مناطق وقتی تامین غله برای روستائیان دچار مشکل می شد، با استفاده از دیگر تولیدات خود به شرط نزدیکی با منطق غله کاری که اضافه تولید داشتند، سریعا داد و ستدی – هر چند در سطح ابتدایی- پیدا می شد و حیات اقتصادی و استقرار روستا ادامه می یافت. امروزه نیز بازار ضمانت شده آن توسط دولت و نیاز خوراکی همسایگان کشور زمینه مناسبی جهت توسعه و کشت این محصولات بوجود آورده است. ( حسینی ابری، 1380،223-219)

2-3-2. باغداری :
ایجاد باغ و بهربرداری از آن، نشانه یک مرحله از تحول بسیار چشمگیر و بیان کننده تکامل در اقتصاد زراعی و روستایی است. باغداری نشانه تملک خصوصی و ورود به مرحله اقتصاد تجاری بوده است. در مناطق نیمه خشک و خشکف مفهوم باغ نشانه آبادی کامل و واقعی است. ایجاد باغ نه تنها نوعی تعدیل در محیط طبیعی کم گیاه با اقلیم خشک است، بلک اقدامی جهت رفع پاره ای از کمبود های غذایی است. همچنین در بعضی نواحی باغات میوه و نخلستانها در فضای زیرین خود سایه اندازی کرده و محیطی که تابش خورشید را می کاهد فراهم می سازند که برای سبزیکاری بکار گرفته می شود. در بعضی مناطق حتی سایه انداز درختان میوه را به کاشت علوفه تخیصص می دهند. میوه و سبزی تنها از جهت احتیاجات روستایی حائز اهمیت نیستند، بلکه هر جا راهی مناسب وجود داشته باشد، صدور این دو محصول درآمد مهمی را عاید روستایی می سازد. به همین دلیل معمولا روستاییان مجاور بزرگراهها و شهر های بزرگ به شرط داشتن استعداد طبیعی اولیه بیشتر به باغداری می پردازند. ساکنان نقاطی که به طور طبیعی اراضی آنها جز برای احداث باغ نمی تواند بکار گرفته شود اگر فاقد راه باشند، به سمت تهیه خشکبار روی می آورند اما به هر حال در مناطقی که ضعف شبکه راههای فرعی در آنها وجود دارد، درآمد روستایی از باغداری کاهش فوق العاده می یابد؛در حالی که منطقه خود مستعد پرورش درختان میوه است و هر زمان که امکان مختری ایجاد شود، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به غرس نهال و ایجاد قلمستان روی آورند.به هر حال باغداری در اقتصاد روستایی کشوری چون ایران، نقش یک فعالیت و درآمد مکمل را دارد؛ مگر در مواردی که اراضی روستایی به وسیله تکنیک جدید و سرمایه گذاریهای تازه و روشهای عقلانی مورد بهره برداری قرار گرفته باشد. هم اکنون روستاهایی داریم که تولید میوه و باغداری تنها نوع معیشت آنهاست که در این صورت روستا دیگر انواع معیشت خود را فدای باغداری کرده است . اگر چه کشت درختان میوه و بهره برداری از آنها یکی از ارکان اقتصادی روستاها را تشکیل می دهد؛ با این وجود نوع درخت، سطح زیر کشت و میزان برداشت در مناطق مختلف روستایی کشور متفاوت است. باغداری بر خلاف زراعت، در گذشته نشانی از تملک زارعان بر زمین به حساب می آمده واطلاح حق ریشه ( نسق ) دقیقا در این زمینه بکار رفته است و برای اینکه صاحبان نسق در روستا ریشه پیدا نکنند، مالکان، اراضی آنان را از درختکاری در اراضی خود منع می کردند و باغات عموما به مالکان تعلق داشت. توزیع باغات با توجه به ویژگیهای جغرافیایی آنها در زمره مناطق مناطق مختلف کشور قرار می گیرد. در سالهای اخیر، به خصوص بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی به علت محرز شدن مالکیت روستائیان در اکثر مناطق کشور و با رشد سریع جمعیت و ایجاد بازار های نسبتا خوب برای فروش محصولات باغی ، احداث باغات رواج بیشتری یافته است؛ بویژه احداث باغات مکانیزه که اغلب خارج از فضاهای روستاست.تولید محصولات باغی با توجه به گوناگونی محصول آنها و ارتباطی که باغداری با زراعت و کشاورزی داردف جزو مکمل اقتصاد روستایی به شمار می رود، زیرا فعالیتهای زراعی و باغی با دامداری و دامپروری و صنایع تبدیلی به گونه ای محسوس مرتبط است. لذا به منظور توسعه درآمد خانوار روستایی اتخاذ سیاستهای مربوط به افزایش محصولات زراعی و باغی قابل توصیه است. ( همان منبع، 227-224)
یکی دیگر از انواع کشاورزی تجاری، باغداری بازاری می باشد. این باغداران در زمینه کشت متمرکز میوه جات، سبزیجات و تاکستانها تخصص دارند و نگهداری از دام در بین آنها مرسوم نیست. اصولا هر مزرعه و یا ناحیه کشاورزی بر روی تولید یک محصول مثل انگور قرمز، انگور معمولی، کشمش، پرتقال، سیب، کاهو و یا سیب زمینی تمرکز داشته و تولید محصول صرفا به منظور فروش در بازار بوده و استفاده از آن برای هر خانواده زارع، مورد نظر نمی باشند. نواحی کشاورزی باغداری تجاری یا بازاری از چهره های عمومی و غالب در اکثر کشورهای صنعتی بوده و در نزدیکی مراکز عمده شهری واقع شده اند. این مزارع، تولید کننده عصاره انگور، کشمش، مرکبات، سیب، گوجه فرنگی و اسفناج می باشند. ( خالدی ،1384 ، ص 276)

2-3-3. دامداری:
از گذشته های دور دامداری در ایران همواره همپای کشاورزی و به عنوان رکن مکمل معیشت روستایی متداول بوده است. بررسی منابع تاریخ اقتصادی روستاهای ایران نشان می دهد که دامداریها در این سرزمین هم به عنوان بازوی مهم اقتصادی و معیشتی و هم به عنوان یکی از اجزای اصلی ساخت تمدن و قدرت این جامعه محسوب می شده است، زیرا دامها هم تامین کننده خوراک، هم به عنوان نیروی محرکه در کشاورزی، حمل ونقل، ابزار جنگی و ارتباط دهنده تمدنها و هم تامین کنندهبخش مهمی از مواد اولیه صنعتی بوده اند و در همه احوال از انسان روستایی و حتی شهری در ایران جدا نبوده اند و این امر سابقه ای همزمان با یکجانشینی در این سرزمین دارداز عمق تاریخ تا کنون دامداری همواره هم به صورت مکمل زندگی روستایی و هم به عنوان معیشتی مستقل وجود داشته است، حتی در بعضی از مناطق دامداری بر کشاورزی غلبه داشته است. به هر صورت در سرزمین ایران و زندگی روستایی، دام همواره حایز اهمیت فراوان و نیز از ارکان اصلی اقتصادی به شمار می رفته است. اهمیت دام تا نیمه دوم قرن حاضر و حتی تا زمان اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و جنگلها پا بر جا بود. اما پس از اصلاحات ارضی به دنبال تخریب و انهدام مراتع از یک سو و رقابت تولیدات دامی ممالک سرمایه ای و رکود اقتصاد دامداری روستایی کشور از سوی دیگر، کم کم مورد بی توجهی قرار گرفت و در حالی که در گذشته سرانه تعداد دام روستایی همواره رقم بالایی را نشان می داد، امروزه دامداری روستایی سهم قابل توجهی از درآمد خانوار را بر عهده ندارد دامداری روستایی در آبادیها و نقاط روستایی ایران متداول است؛ به این صورت که خانواده در محدوده وضع مالی و وسعت اراضی زراعی خود به تامین مقداری علوفه اعم از مرتعی و دست کاشت و پس چر زراعی، اقدام به نگهداری تعدادی دام و طیور می کند. دام روستایی معمولا در طول روز در مراتع و مزارع می چرد و ب هنگام باز می گردد. در فصل زمستانروستائیان دام خود را در آغل نگهداری کرده و در درجه اول با علفهای خشک آنها را سیر می کنند. تولید عمده دام و مرغان روستایی در بخشهای خشک و نیمه خشک کشور، بیشتر به مصرف خانواده و در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب عمدتا به منظور فروش به بازار صورت می گیرد. ( حسینی ابری، 1380، ص 227 – 235)

2-4. انواع سیستم کشاورزی :
در کشت سنتی، مزارع ثابت و دائمی هستند. زارعان به نگهداری دام بیشتری پرداخته و از آنها برای تهیه غذا، بجای شکار و ماهیگیری استفاده می کنند و در حد زیادی به معیشت مزرعه داری خود وابستگی دارند. تکنیک زراعت در این سیستم نیز ابتدایی است و زمین را شخم می زنند . کشاورزان معیشتی سنتی، اکثر نهاده هایی را که در مزارع خود مورد استفاده قرار می دهند، خود تولید می کنند. بذر لازم برای کشت بعدی از برداشت محصول جاری بدست می آید. دامها کود دامی مورد نیاز را فراهم می آورند. نیروی انسان و نیروی کششی دامها تمامی نیروی مورد نیاز را تامین می کنند و دامها با استفاده از گیاهان علوفه ای که در مزرعه کشت می شوند، تغذیه می شوند. در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.( خالدی ، 1384،ص 263 – 273 )

2-4-1. کشاورزی از نظر تجاری و معیشتی :

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید