1-2-5- تعیین مراحل بیماری 22
1-2-6- سیر بالینی بیماری 24
1-2-7- ارتباط سرطان معده و میکرو RNA 25
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 31
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1-1 مقدمهReal Time PCR 34
3-1-2 انواع تکنیک های Real-Time PCR 35
3-1-3 آنالیزهای کمی در Real time PCR 36
3-1-4 مزایای Sybr Green Real Time PCR 36
3-1-5 منحنی ذوب37
3-1-6 اصطلاحات موجود در Real time PCR38
3-2 روش کار38
3-2-1 مرحله اول: انتخاب بیمار39
3-2-2مرحله دوم: تهیه سرم از بیمار39
3-2-3 مرحله سوم: استخراج RNA از سرم39
3-2-4 آماده سازی محلول های لازم برای کیت استخراج RNA از سرم40
3-2-5 ارزیابی بازده و کیفیت RNA ی جدا شده41
3-2-6 واکنش رونویسی معکوس43
3-2-7 انجام واکنش Real Time PCR44
3-2-8 تعیین سیگنال پایه54
3-2-8 تعیین سیکل آستانه54
3-2-8 آنالیز منحنی ذوب46
3-3-1 محاسبه میزان miRNA-21 نمونه های تحت مطالعه47
3-3-2 آنالیز آماری داده ها48
فصل چهارم: نتایج
4-1 خصوصیات بیماران و ویژگی‌های پاتولوژیکی آنها49

4-2 وضعیت بیان مارکر miRNA-21 و ارتباط آن با فاکتورهای پاتولوژیکی50
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- بحث 55
5-2- نتیجه‌گیری 61
منابع 62
چکیده انگلیسی 68
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل1-1لایه های دیواره معده16
شکل 1-2 میزان پراکندگی سرطان معده در ایران21
شکل 1-3 پردازش میکروRNA27
شکل3-1 باند در ژ الکتروفورز42
شکل3-2 تنظیم دمائی Real-Time PCR 45
شکل4-1 مقادیر miR-21 در سرم بیماران و افراد کنترل51
شکل4-2 مقادیر miR-21 در سرم بیماران52
شکل4-3 منحنی راک54
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 نمودار شدت فلوئورسانس46

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول4-1خصوصیات بالینی و دموگرافیک افراد تحت مطالعه50
جدول 4-2 آنالیز رگرسیون خطی که برای دیگر متغییرهای زمینه ای کنترل شده53
فرضیه‌ها:

با توجه به آنکه miR-21 توسط بافت توموری سرطان معده بیشتر از بافت سالم تولید می شود، لذا انتظار می رود که میزان سرمی آن نیز در بیماران نسبت به افراد کنترل بطور قابل توجهی بالاتر برود و نیز این افزایش با مرحله بندی(staging) تومور آدنوکارسینومای معده در بیماران ارتباط داشته باشد.
-آیا میزان miR-21ی سرم نشانگر قابل اعتماد برای تشخیص زودهنگام آدنوکارسینومای معده در مقایسه با افراد کنترل است؟
-آیا هرچه میزان غلظت miR-21 در سرم بیشتر باشد مرحله بندی (staging) تومور در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده پیشرفته تر است؟
-آیا بیان بالای miR-21 با پیشرفت سرطان ارتباط مستقیم دارد؟
هدف کلی:
ارتباط میزان miR-21 در سرم با پارامترهای تشخیصی و کلینیکوپاتولوژیکی (مانند مرحله بندی تومور) در بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده
اهداف اختصاصی :
– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده
– تعیین میزان miR-21 در سرم افراد کنترل
– ارتباط بین میزان miR-21 سرم و مرحله بندی تومور در بیماران
-تعیین مرحله بندی های (staging های I، II، III و IV) تومور افراد مبتلا به آدنوکارسینومای معده
اهداف کاربردی:
ارزیابی ارزش تشخیصی میزان miR-21 در سرم به عنوان بیومارکری غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام (stage های اولیه تومور) آدنوکارسینومای معده و نیز افتراق دادن بیماران از افراد کنترل
چکیده
مقدمه: میکروRNA ها گروه جدیدی از RNA های تنظیمی هستند که حدود 22 نوکلئوتید طول دارند. همچنین میکروRNA ها در بسیاری از سرطان های انسانی نقش دارند، و ظاهرا هم به عنوان انکوژن و هم به عنوان سرکوبگر تومور عمل می کنند. در این بررسی ارتباط بین میزان mir-21 در سرم افراد بیمار و سالم و ارتباط بیان بالای این میکروRNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان برای اولین بار در ایران بر روی سرطان آدنوکارسینومای معده انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه بر روی 40 بیمار مبتلا به سرطان آدنوکارسینومای معده و 40 بیمار که بعلت ناراحتی گوارشی مراجعه کرده اند ولی بعد از تشخیص سالم و یا غیر سرطانی بوده اند نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند میزان miR-21 سرم آنها با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری گردید وارتباط بین بیان این میکرو RNA با مرحله بندی تومور و پیشرفت سرطان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: افزایش بیان mir-21 در نمونه‌های سرمی، میزان miR-21 سرم در بیماران حدود 5/3 برابر افراد کنترل بود ( 0001/0 p< ) ، میزان miR-21 سرم در بیماران ارتباط معنی داری با مرحله بندی تومور نشان داد (01/0p< ،56/0 =?)، نشانگر ارتباط معنی‌دار و مستقیم mir-21 با افزایش اندازه تومور میباشد که بیانگر اهمیت این میکروRNA در پیشرفت سرطان معده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش mir-21 در پیشرفت سرطان معده و سرطان‌های مختلف و با توجه به ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیکی، می‌توان آن را به عنوان مارکر تشخیصی جدید و به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص زود هنگام بیماران سرطان آدنوکارسینومای معده معرفی کرد. در این بررسی، mir-21 نقش انکوژنی دارد که با سنجش میزان آن در سرم بیماران می‌توان پیشرفت سرطان معده را بررسی کرد.
واژه های کلیدی: آدنوکارسینومای معده، میکروRNA، mir-21

مقدمه:

سرطان نتیجه خروج سلول ها از مسیرهاى درست تنظیمى، تکثیری، و تمایزی است. خودکارآمدی در سیگنال هاى رشد، غیرحساس شدن به سیگنال هاى مهارکننده رشد، اجتناب از مرگ سلولى برنامه ریزى شده، پتانسیل نامحدود تکثیر، حفظ رگ زایى و تهاجم بافتى و متاستاز منجر به بدخیم شدن سرطان می شوند. برهمکنش میکرو RNA ها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تمایز و تکثیر سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم میکرو RNA را در سرطان تایید میکند. می توان از بیان میکرو RNA های غالب برای طبقه بندی سرطانها در گروههایی با ویژگى هاى متفاوت مثل نوع سلول و سبب شناسى استفاده کرد. استفاده از میکرو RNA برای طبقه بندی تومور به مراتب مناسب تر از mRNA مى باشد،این امر به علت جفت شدگی ناقص بین میکرو RNA و mRNA های هدف است، از این رو ریز سنج های میکرو RNA میتوانند بیان چند صد ژن و در نتیجه مسیر های متعدد را در یک نمونه شناسایی کنند، در حالی که تنها به مقادیر کمی از RNA کل نیاز دارند. ساختار میکرو RNA ها و نحوه عملکرد آنها نشان میدهد که بسیاری از میکرو RNA ها در نمونه های سرطانی به صورت غیر طبیعی بیان میشوند. علاوه بر این، تفاوت هاى عملکردى بین انواع تومورها و مراحل مختلف سرطان با بیان میکروRNA ها مرتبط است. بیان میکروRNA با ویژگى هاى بالینى و زیستی تومور از قبیل نوع بافت، تمایز، تهاجم و پاسخ به درمان مرتبط است. استفاده از میکرو RNA ها به عنوان نشان گرهاى تشخیصى از طریق بررسى سرم یا پلاسماى انسانى امکان پذیر است، از این رو مى توان میکروRNA های سرطانی و سلول های توموری موجود در سرم یا پلاسما را بدون هیچ گونه روش تهاجمی شناسایى کرد. به استثناى لوسمى ها که سلول هاى بدخیم به آسانى در دسترس هستند. برای سرطان هاى جامد، نمونه برداری بافت از طریق بیوپسى یا جراحی انجام می گیرد، و چون معمولاً جراحى زمانى صورت مى گیرد که سرطان به میزان قابل توجهی پیشرفت نموده، تشخیص آن چندان مفید نمیباشد. در این موارد استفاده از میکرو RNA ها یی که با فنوتیپ هاى بدخیم ارتباط تنگاتنگ دارند به عنوان نشان گرهاى تشخیصى جهت تشخیص بیماری در مراحل آغازین آن بسیار کمک کننده است. با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب روش هاى رایج براى غربال گرى سرطان در مراحل اولیه قادر به تشخیص بیمارى نمى باشند، شناسایى میکرو RNA های توموری که طی پیشرفت تدریجی بیماری در جریان خون منتشر میشوند، روش کلیدی در تشخیص به موقع سرطان محسوب میشود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 آشنایی با سرطان
بدن انسان از تریلیونها سلول زنده ساخته شده که این سلولها در یک بدن طبیعی رشد میکنند، تقسیم میشوند تا سلولهای جدید را بوجود بیاورند و در نهایت به یک شکل منظم میمیرند. در طی سالهای اولیه زندگی یک فرد سلولها سریع تر تقسیم میشوند تا به فرد اجازه رشد بدهند، بعد از اینکه فرد بالغ شد و به بلوغ رسید، اکثر سلولها فقط برای جایگزین شدن با سلولهای فرسوده و یا سلولهای در حال مرگ ویا بازسازی جراحات تقسیم میشوند( et al., 2011 Avital). سرطان زمانی آغاز میشود که سلولها در یک قسمت از بدن شروع به رشد خارج از کنترل کنند، انواع مختلفی از سرطانها وجود دارد اما ویژگی مشترک در تمامی سرطانها رشد غیر طبیعی و خارج از کنترل سلولها میباشد رشد سلولهای سرطانی متفاوت از رشد سلولهای عادی است بطوریکه سلولهای سرطانی به جای داشتن یک مرگ طبیعی به رشد خود در شکل و فرم جدیدی در غالب سلولهای غیر عادی و ناهنجار ادامه میدهند. یکی از توانایی های منحصر به فرد سلولهای سرطانی که آنها را از سلولهای عادی متمایز میسازد توانایی حمله به دیگر بافتهای بدن میباشد(Hanahan D et al., 2011). رشد خارج از کنترل، تهاجم به بافتهای دیگر یک سلول را به سلولی سرطانی تبدیل میکند. سلولها به دلیل صدمه به DNA سرطانی میشوند، وظیفه DNA در سلولها مدیریت تمامی اعمال آنهاست. در یک سلول طبیعی وقتی DNA دچار آسیب میشود سلول میکوشد که آسیب را ترمیم کند در صورت عدم ترمیم سلول میمیرد. در سلولهای سرطانی DNA آسیب دیده ترمیم نمیشود و سلول نمیمیرد، سلول سرطانی با همان DNA آسیب دیده شروع به تقسیم میکند و به جای مردن توده ای از سلول هایی را بوجود می آورد که همان آسیب DNA را دارند. در اغلب موارد سلولهای سرطانی که تومور را تشکیل میدهند به سایر نقاط بدن سفر میکنند و در بافتهای طبیعی شروع به رشد و تکثیر تومورهای جدید میکنند، به این روند متاستاز میگویند. متاستاز زمانی اتفاق می افتد که سلولهای سرطانی به جریان خون، لنف یا عروق بدن راه پیدا کنند(et al., 2014 Atlanta Ga ).
یکی از عامل های مهم در درمان سرطان فهمیدن این موضوع است که سرطان از کجا شروع شده و منشا آن کجاست، به عنوان مثال سرطان سینه ای که به کبد گسترش یافته است همان سرطان سینه است، یا سرطان پروستاتی که به استخوان انتشار یافته کماکان سرطان پروستات نامیده میشود. انواع مختلف سرطان می تواند بسیار متفاوت رفتار کند به عنوان مثال سرطان های سینه و ریه بیمار ی های بسیار متفاوتی هستند به روش های مختلف رشد می کنند و پاسخ به درمان آنها متفاوت است به همین دلیل هر سرطان درمان خاص خود را دارد. همه ی تومورها سرطانی نیستند به تومورهای غیر سرطانی خوش خیم میگویند. تومورهای خوش خیم نیز میتوانند باعث بروز مشکلاتی شوند آنها میتوانند رشد کنند، بزرگ شوند وبه سایر بافت ها و اندام های دیگر فشار بیاورند آنها همچنین قدرت متاستاز ندارند و ازین جهت تهدیدی برای زندگی نیستند(Benusiglio PR et al., 2008).
1-2- سرطان معده
برای اینکه درک بهتری از هر سرطان داشته باشیم در ابتدا باید ساختار طبیعی و عملکرد آن بافت را بدانیم پس در ابتدا به تشریح ساختار معده میپردازیم.
معده اندامی است کیسه مانند که مواد غذایی را نگه میدارد و آن را با ترشح شیره معده هضم میکند. معده از پنج بخش تشکیل شده است: کاردیا(cardia) ،فندوس(fundus) ،بادی(body) ،آنتروم(antrum) ،پیلروس(pylorus) . سه قسمت ابتدایی معده بنام معده پروگزیمال خوانده میشوند، و دو قسمت انتهایی نیز معده دیستال نامیده میشوند. دیواره معده دارای پنج لایه میباشد، درونی ترین لایه مخاط میباشد در این لایه اسید معده و آنزیم های گوارشی ساخته میشود و بیشتر سرطان های معده از این لایه شروع میشود. دومین لایه که بعد از لایه ی مخاط قرار گرفته است زیر مخاط(sub mucosa)، نامیده میشود، سومین لایه که لایه ی ضخیم عضلانی است، کار آن مخلوط کردن محتویات معده میباشد بنام آستر عضلانی( muscularis propria)، خوانده میشود.
شکل1-1 : لایه های تشکیل دهنده دیواره معده
دو لایه ی خارجی تر برای پوشش معده بکار میروند(Bae J et al., 2008).
شناخت لایه های معده از آن جهت حائز اهمیت است که در تعیین کردن مرحله (stage) سرطان بسیار مهم میباشد، سرطان از لایه مخاطی شروع میشود و به لایه های عمیق تر نفوذ میکند هرچه به لایه های زیرین بیشتر نفوذ کرده باشد مراحل بیماری پیشرفته تر میباشد. سرطان معده به آهستگی و طی چندین سال توسعه پیدا میکند، البته قبل از توسعه سرطان یک سری تغییرات در لایه ی مخاط رخ میدهد که این تغییرات به ندرت باعث بروز علائمی میشود که قابل تشخیص باشد. سرطان معده بیماری ایست که به صورت نهفته و آهسته پیش میرود، اینکه سرطان تا چه مرحله ای پیش رفته باشد و به کدام لایه ها نفوذ کرده باشد درمان را تحت تاثیر زیادی قرار میدهد. سرطان معده میتواند به دیواره معده و از آنجا به ارگانهای مجاور حمله کند و متاستاز بدهد، همچنین میتواند به عروق لنفاوی گسترش یافته و به غدد لنفاوی وارد شود(Capelle LG et al., 2008).
1-2-1 نشانه ها و علائم سرطان معده
-خستگی
-احساس نفخ پس از غذا خوردن
-احساس سیری پس از کمی خوردن غذا
-سوزش شدید و مداوم معده
-سوء حاضمه شدید و درمان نشدنی
-حالت تهوع مداوم و بی دلیل
-درد معده
-کاهش وزن بی دلیل
-وجود خون در مدفوع(خون سیاه و قیری رنگدر مدفوع)
-استفراغ خونی
-خستگی و کم خونی
1-2-2- دلایل ابتلا به سرطان معده
دلیل قطعی ابتلا به سرطان معده هنوز شناخته نشده است، با این حال عواملی که در ادامه بیان می کنیم خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.
-جنسیت: مردان دو برابر بیشتر از زنان در خطر ابتلا به این بیماری هستند.
-نژاد: نژادهای آفریقایی و آسیایی در خطر بیشتری هستند.
-ژنتیک: مشکلات ژنتیکی و یا سندرم های ارثی سرطان خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش میدهد.
-ناحیه جغرافیایی: سرطان معده در ژاپن، شوروی سابق، آفریقای مرکزی شایع تر است.
-گروه خونی: افرادی که دارای گروه خونی A مثبت هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
-افزایش سن: سرطان معده در سنین 65 تا 75 سال شایع تر می باشد.
-سابقه خانوادگی: در صورت ابتلای یکی از افراد درجه یک خانواده به سرطان معده خطر ابتلای دیگران هم 2یا3 برابر می شود.
-سبک زندگی: سیگار کشیدن، مصرف الکل و رژیم غذایی کم میوه و سبزی ویا غذاهای شور، دودی و یا حاوی مواد نگهدارنده نیترات دار خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.
-هلیکوباکتر پیلوری: آلوده شدن به باکتری H. pylori که لایه ی پوشاننده معده را آلوده کرده و باعث التهاب و زخم معده مزمن می شود، خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.
-بیماری های خاص: از جمله ورم معده مزمن، پولیپ معده، متاپلازی روده ای و یا جراحی معده خطر ابتلا به این سرطان را افزایش می دهد.
همانطور که ذکر شد این سرطان در افرادی با گروه خونی A شایع تر است(Howlader N et al., 2013). پسماندهای سلولهای جنینی در مری و یک سوم فوقانی معده عاملی برای ابتلا به سرطان معده است. بقایای سلول های جنینی قابلیت سرطانی شدن را دارند که با بررسی ها و تست های تشخیصی معمول، رادیوگرافی و سی تی اسکن قابل شناسایی نیستند. علائم و و نشانه های اولیه سرطان معده گول زننده ومشابه ناراحتیهای گوارشی است به طوریکه افراد سعی دارند با پرهیز غذایی و درمان خودسرانه بهبود پیدا کنند. کاهش وزن و بی اشتهایی علائم مهمی در تشخیص سرطان معده است. در مراحل اولیه ناراحتی های گوارشی چون تهوع، بی اشتهایی، کاهش وزن، درد ملایم و متناوب و در مراحل پیشرفته وجود خون در مدفوع و مدفوع سیاه رنگ(ملنا) و در مراحل پیشرفته تر استفراغ خونی بروز میکند. وجود هلیکوباکتر پیلوری و استعداد ابتلاء فرد به سرطان معده از فرضیات موجود در دنیای پزشکی است. حال آنکه افزایش اسید معده، استعمال دخانیات، مصرف غذاهای نمک سود شده و دودی، افزایش مصرف غذاهای سرخ کردنی همگی از عوامل پر خطر برای ابتلاء به سرطان معده هستند. آندوسکوپی و رادیوگرافی از راههای تشخیص سرطان معده میباشد. در زخم های معده احتمال سرطانی شدن وجود دارد از این رو چنانچه زخم معده ای پس از 3 ماه دارو درمانی به درمان پاسخ ندهد اندوکاسیونی برای جراحی معده است(Gunderson LL et al., 2008).
1-2-3- توزیع جغرافیایی سرطان مری در جهان و ایران
برآورد انجمن سرطان آمریکا برای سرطان معده در ایالات متحده در سال 2014 به قرار زیر است: در 22220 مورد سرطان معده تشخیص داده شده 13130 مورد در مردان و 8490 مورد در زنان گزارش شده است، که هر ساله 10990 نفر بر اثر این بیماری میمیرند که از این تعداد 6720 نفر مرد و 4270 نفر زن میباشند. این بیماری بیشتر در افراد مسن دیده میشود متوسط سن افراد مبتلا به این بیماری 65 سال است(et al., 2014 Atlanta Ga ). سرطان معده در ایران در رتبه نخست شایع ترین سرطان برای مردان و رتبه سوم در زنان است. سرطان معده از شایع ترین و کشنده ترین انواع سرطان است که هر سال ده هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا می شوند به گفته وزارت بهداشت، کشور ما بیشترین بیماری سرطان معده را در جهان دارد و مهمترین دلیل بالا بودن میزان مرگ و میرهای سرطان معده، این است که اغلب دیر تشخیص داده میشود(biglarian et al., 1386). در دنیا سرطان معده دومین عامل مرگ و میر بعد از سرطان ریه می باشد. در حقیقت سرطان معده حدود 10? از کل سرطانها را شامل میشود .به علت افزایش سن جمعیتها و افزایش میزان بروز سرطان معده قربانیان این سرطان در دنیا حدود 800000-900000 در هر سال بین سالهای 1985 تا 1990 بوده است (cappas et al., 2002) . میزان بروز سرطان معده در سطح بین المللی بطور تقریبی در کشور آمریکا در میان سفید پوستان با بروز استاندارد سنی 7.5 در هر 100000 شخص- سال در مردان و 3.1 در هر 100000 شخص- سال در زنان می باشد. بالاترین میزان سرطان معده در ژاپن می باشد که در این کشور برای سرطان معده غربالگری انجام می شود. در ژاپن میزان بروز استاندارد شده سرطان معده بیش از 65 در هر 100000 در مردان و بیش از 25 در 1000000نفر در زنان گزارش شده است(Fukase K et al., 2008). هنگامیکه اشخاص جمعیت های مختلف با خطرهای مختلف سرطان معده به کشور های دیگری سفر میکنند . الگوی خطر آنها معمولا تغییر نمیکند و یا اندکی تغیر می کند با اینحال در نسل دوم مهاجرین میزان بروز کمتر از نسل اول و از مردم کشور اجدادی شان می باشد. این یافته ها نقش عوامل محیطی در زمان کودکی را مطرح می کند(Hundahl SA et al.,2008). در آمریکا در سال 1930 سرطان معده به عنوان علت مرگ با اهمیتی به شمار می رفته و در سال 1995 هفتمین علت مرگ ومیر و رتبه سیزدهم بروز سرطان هاست و در طول زمان کاهش بروز بصورت خطی مشاهده شده است. عوامل خطرهای مرتبط با سرطان معده شامل : مصرف سیگار، رژیم غذایی، زخم معده و بخصوص عفونت هلیکوباکتر پیلوری می باشد. عفونت هلیکو باکتر پیلوری به عنوان عامل خطر اصلی در مطالعات سرطان معده مورد بحت بوده است .این میکرو ارگانیسم به عنوان عامل سرطانزای انسانی طبقه بندی شده است. شواهد موجود دال بر ارتباط توزیع جغرافیایی و دموگرافیک عفونت هلیکو باکتر پیلوری و بروز و مرگ و میر سرطان معده می باشد. در مناطقی که میزان این عفونت بالاست بروز سرطان معده نیز بالا گزارش شده است(Fuchs CS et al., 2014). همچنین با بهبود وضعیت بهداشتی با کاهش شیوع این عفونت بروز سرطان معده کاهش یافته است. لذا این همبستگی ها نقش عفونت هلیکو باکتر پیلوری و عوامل محیطی را در رابطه با سرطان معده تقویت نموده است. لذا برخورد با این عفونت به عنوان هدف اولیه در استراتژیهای پیشگیری مطرح شده است و داشتن دانش عمیق در رابطه با عوامل موثر تغییر دهنده در شرایط میکرو ارگانیسم های میزبان یا محیط اهمیت بسیاری دارد. ارتباط بسیار زیادی بین زخم پپتیک و عفونت هلیکو باکتر پیلوری وجود دارد. حدودا 100 درصد زخمهای دوازدهه و 85 الی 90 درصد زخمهای معده به عفونت هلیکو باکتر پیلوری نسبت داده شده اند. لذا سرطان معده و زخم پپتیک از نظر علل به هم مشترک می باشند ( Hohenberger P et al., 2007 ). سرطان معده بیشترین شیوع را درمیان مردان ایرانی دارد. بالاترین میزان این عفونت بخصوص در استان اردبیل گزارش شده است . همچنینی میزان عفونت هلیکوباکتر در این استان بسیار بالا می باشد(Hajiani E et al., 2006). با این که سرطان معده به عنوان سرطان شایع مردان در کشور مطرح است ، مطالعه جامعی در مورد عوامل خطر و توزیع جغرافیایی این بیماری در ایران صورت نگرفته است.

شکل1-2 : برآورد بروز سرطان معده در استان های کشور
1-2-4- مرگ و میر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

علی‌رغم پیشرفت‌های تکنیکی در جراحی و رادیوتراپی، چندان پیشرفتی در بقای بیماران مبتلا به سرطان معده در طول 10 تا 20 سال گذشته حاصل نشده است. بطور کلی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان 15 در هر 100000 نفر می باشد که در مجموع 23 درصد موارد مرگ ناشی از سرطان می باشد. بیشترین میزان مرگ و میر در استان کردستان و سپس در آذربایجان غربی گزارش شد. همچنین کمترین میزان در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، و بوشهر مشاهده شد.
میزان مرگ و میر ناشی از سرطان معده در روستاها دو برابر شهرها و در مردها دو برابر زنها می باشد. میزان مرگ و میر ناشی از سرطان معده در مردان روستایی که در استان کردستان به 45 در هر 100 هزار نفر می رسد، در حالیکه در شهر نشینان همین استان میزان آن 20 در هر 100 هزار نفر تخمین زده شد.
1-2-5- تعیین مرحله بیماری
تشخیص مرحله بیماری یکی از مهمترین مواردی است که در چگونگی درمان و وضعیت بالینی تاثیر دارد. تعیین مرحله بیماری، کوششی دقیق جهت اطلاع از توسعه و پیشرفت سرطان و این که سلول‌های سرطانی کدام بخش‌های بدن را درگیر کرده اند، می‌باشد. همچنین به پزشک کمک می‌کند تا برنام? درمانی را طراحی نماید. یکی از ابزارهایی که پزشکان برای توصیف مراحل سرطان استفاده می‌کنند سیستم TNM است به طوری که پنج مرحله بیماری عبارت است از:
مرحله:I در این مرحله سلول‌های توموری فقط محدود به بافت منشاء آنها هستند و می‌توان با جراحی آن را از بین برد.
مرحله :II سرطان در همان ناحیه ابتدایی پیشرفت کرده است و به بافتهای مجاور دست اندازی کرده است.
مرحله :III در این مرحله نیز سرطان در همان ناحیه گسترش یافته است و احتمالاٌ اندام و تاحدی قده های لنفاوی کناری را نیز درگیر کرده است.
مرحله :IV سرطان به سایر قسمت‌های بدن انتشار یافته است. سرطان معده تقریباً در هر جای بدن می‌تواند انتشار یابد از قبیل کبد، ریه‌ها، مغز و استخوان‌ها. این مرحله نیز می‌تواند با شیمی درمانی، رادیو درمانی و جراحی نیز بهبود یابد.

سرطان معده شامل پنج مرحله میباشد:
1.مرحله صفر کارسینومای درجا(carcinoma in situ)، در مرحله صف، سلولهای غیر عادی در ساختار لایه مخاطی(داخلی ترین لایه) دیواره معده یافت می شوند. این سلولهای غیر عادی که ممکن است تبدیل به سرطان شوند و به بافت های سالم مجاور سرایت کنند. مرحله صفر کارسینومای درجا نامیده می شود.
2.مرحله یک(I)، در این مرحله سرطان تشکیل شده است، بسته به اینکه در کجا منتشر شده به مرحله(IA) و (IB) تقسیم میشود.
– مرحله (IA): سرطان در لایه مخاطی دیواره معده کاملا رسوخ کرده است.
– مرحله (IB): سرطان در بخش های لایه مخاطی دیواره معده و تا شش غده لنفاوی مجاور تومور یا در لایه ماهیچه ای (میانی) دیواره معده گسترش یافته است.
3.مرحله دوم (II): در این مرحله سرطان کاملا در لایه مخاطی دیواره معده و در هفت الی پانزده غده لنفاوی مجاور تومور یافت میشود.و یا در لایه سروزی(بیرونی ترین لایه) دیواره معده پیشروی کرده ولی به هیچ غده یا اندام دیگری رسوخ نکرده است.
4.مرحله سوم (III): در این مرحله سرطان به اندام های مجاور معده غدد لنفاوی و بخش های دیگر بدن گسترش یافته است.
5.سرطان معده عود کننده: در این مرحله سرطان به حدی پیشرفت کرده است که پس از درمان دوباره عود میکند.
1-2-6- سیر بالینی بیماری
سرطان معده در طول مدت زمان نامشخصی از شروع بیماری، فاقد هر گونه علامت بالینی است و اولین علائم آن زمانی ظاهر می‌شود که کاهش وزن بیمار به علت بی‌اشتهایی ایجاد می‌شود.
رشد تهاجمی بی سر و صدای این بیماری، معمولا منتهی به ضایعات پیشرفته در زمان تشخیص می‌شود تا جایی که، درمان جراحی آن مشکل شده و حتی با روش‌های استاندارد درمانی با جراحی یا اشعه با دوز بالا، 70 درصد مبتلایان در عرض یک سال بعد از تشخیص فوت می‌کنند. میزان بقای 5 ساله بیماران، 5 تا 20 درصد گزارش شده است.
درمان‌های مختلف و ترکیب‌های درمانی متعددی برای کنترل سرطان و یا بهبود کیفیت زندگی بیماران از طریق کاهش علائم و نشانه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(Tsunehiro Takahashi et al., 2013).
همچنین سرطان معده به وسیله یکی از راههای زیر و یا ترکیب آنها با هم تاحدودی قابل درمان است واحتمالا شانس بقای بیمار را بالا می برد:
-جراحی برداشتن معده(gastrectomy ) که برای برداشتن کل معده و یا بخشی از معده وهمچنین نواحی اطراف آن انجام می شود.
-شیمی درمانی
شیمی درمانی (به آن کِموتراپی هم گفته می شود) نوعی از درمان سرطان است که در آن از دارو برای نابود کردن سلول های سرطانی استفاده می شود.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید